0 312 442 40 65

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI

Vakfın Amaçları

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI’NIN AMAÇLARI:

  İNSAN HAKLARI ALANINDA:  

  • Başta Irak olmak üzere Ortadoğu, Orta Asya ve Balkan ülkelerinde yaşayan Türkmen toplulukların ve diğer azınlıkların kültürel, eğitim ve diğer azınlık hakları için çalışmalarda bulunmak, konuyu uluslar arası platform ve mahfillere taşımak, buralarda destek aramak,
  • Bölgede ve dünyada insan hakları ile ilgili uygulamaları araştırmak, saptamak; tutuklu, hükümlü, gözetim altında bulunanların yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalar yapmak, konu ile ilgili bilimsel araştırma ve inceleme yapmak ve yaptırmak, raporlar hazırlamak, raporları belgelerle tevsik etmek. Rapor ve dokümanları ilgili uluslar arası kurum ve kuruluşlara iletmek, yaymak. Kamuoyu, hükümet ve parlamentoların bu yönde dikkatlerini çekmek. İnsan hakları ihlallerini önlemek için; Bölgede ve dünyada ilgili uluslar arası organizasyon ve hükümetler nezdinde çaba harcamak, yaptırımlar uygulamaya ikna etmek. Gerekli izinler alındıktan sonra konu ile ilgili sempozyum, panel, sergi, konferans, toplantı ve gösteri gibi etkinlikler tertip etmek veya yukarıda sıralanan amaçlara hizmet eden etkinliklere katılmak. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslar arası insan hakları kuruluşları adına bu büyük insan hakları gözlemciliğini yapmak.
  • Mülteci, göçmen ve sığınmacıların barınmalarını sağlamak amacıyla kamp ve yurtlar kurmak, kurulmuş ve kurulacak olanlara destek olmak; sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yapmak ve bu konuda çalışan kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak. Mültecilik ve sorunları ile ilgili çalışmalar yapmak, bu konuların daha iyi anlaşılabilmesi ve sorunlara çözüm üretilebilmesi amacıyla kitle iletişim araçlarını kullanarak kamuoyunu aydınlatmak ve desteğini sağlamak,
  • Demokrasi kültürünü yaymak, sosyal yaşam seviyesini yükseltmek, sosyal yapıyı geliştirmek. Bu amaçla ilgili araştırmalar yapmak, anketler düzenlemek, geniş kitleleri ve kamuoyunu aydınlatmak gayesi ile kitle iletişim araçlarından yararlanmak veya desteğini sağlamaktır.

İNSANİ YARDIM ALANINDA:

Yasal mevzuat çerçevesinde din, dil, ırk, renk, siyasi görüş, inanç ve mezhep farkı gözetmeksizin DÜNYA’ nın her yerinde,

  • Olası afetlerde, kıtlık ve savaşlarda afetzedelere yardımda bulunmak; gerekli izin alındıktan sonra aynı amaçlarla yurt içinde veya yurt dışında ayni ve nakdi yardım kampanyaları tertip etmek; muhtaçlara sıhhi ve tıbbi yardımlarda bulunmak; Sağlık ocağı, poliklinikler, bilumum tedavi kurum ve kuruluşları, kreşler, ana okulları ve bakımevleri açmak ve inşaa edip idame, idare etmek; bunların araç gereçlerini ve donatımlarını sağlamak; bu sahalarda amme hizmetinde bulunan resmi ve özel müesseselere yardımda bulunmak; yurt içinde ve yurt dışında, güçsüz, dul, yetim, muhtaç ve fakirlere ayni ve nakdi yardımda bulunmak; bu amaca yönelik faaliyet gösteren kurumlarla işbirliği yapmak; bu gaye ile ilgili gerekli izni aldıktan sonra yurt içinde ve yurt dışında yardım kampanyaları tertip etmek,
  • Geri kalmışlıkla mücadele etmek, geri kalmış bölgelerin insanlarına, yaşamlarını idame ettirebilmeleri için yardımda bulunmak ve bu amaçla ilgili fizibilite raporları ve projeler hazırlamak, uygulamaya koymak, gerekli finansı sağlamak. Bölge insanlarını geçimleri kendilerine itimat ederek sürdürebilmeleri gayesi ile beceri kursları tertip etmek. Terzihane, konfeksiyon ve dokuma atölyeleri açmak veya açılmasına yardımcı olmak, katkı sağlamak ve aracı olmak: Gerekli üretim araç ve gerecini temin etmek. Bölgenin Tarımsal ve Sınai kalkınmasını gerçekleştirmek gayesi ile araç gereç, ham ve mamul madde, gübre, tohum, ilaç v.s. temin etmek veya yardımında bulunmak. Yol, Su, Elektrik ve Kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerini gerçekleştirmek, bu alanda ihtiyaç duyulacak ekipman ve malzemeyi temin etmek veya temin edilmesi için aracı olmak; Bölgesel kalkınmanın gerçekleşmesi için araştırmalar yapmak. İstatistik ve etüt raporları hazırlamak. Bölgenin yer altı ve yer üstü zenginliklerini araştırmak, keşfetmek, araştırma yapanlara maddi ve manevi destek sağlamak; Tüm yukarıda anlatılan faaliyetlerle ilgili destek sağlanması ve yardımda bulunulması için kişi, kurum veya kuruluşlar nezdinde teşebbüste bulunmak veya aracı olmaktır.

KÜLTÜR, SANAT VE EĞİTİM ALANLARINDA:

  • Düşünce, Kültür, Dil ve Sanatın idamesi tekamülü, korunması ve her türlü vasıta ile yaygınlaşması için teşebbüslerde bulunmak, bu yolda yurt içinde ve yurt dışında müesseseler kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek veya yardımlarda bulunmak; dinlenme, spor, sanat, müzik ve kültürün diğer sahaları ile ilgili ihtiyaçları karşılayacak kültür ve sanat merkezleri, kamp, sosyal tesis, misafirhane, spor, müzik ve konferans salonları ve sair bina ve tesisleri inşa ve idare etmek; aynı amaçlara hizmet eden yurt içinde ve yurt dışında hizmet veren kurum ve kuruluşlara yardım yapmak ve destek olmak; Cami, külliye, kervansaray ve her türlü tarihi yapı, bina, anıt eserlerini onarmak ve donatımını sağlamak; Gençlerin görgü ve bilgilerini artırmaya veya sanatının gelişmesine yönelik yardım ve teşvik tedbirlerini almak; düşünce, kültür ve sanatla ilgili alanlarda yarışmalar düzenlemek, ödüller ihdas etmek, sergiler açmak, paneller, konferanslar ve kongreler tertiplemek, yurt içi ve yurt dışı turlar düzenlemek; Aynı gaye için kitap çıkarmak ve her türlü yayının yapmak; gazete, dergi ve benzeri periyodikleri çıkarmak, bunları basmak, yaymak ve satmak için gerekli her türlü tesis ve şirketi kurmak ve işletmek; veya bunlara iştirak etmek; yurt içinde ve yurt dışında aynı gaye ile faaliyette bulunan müesseselere ayni ve nakdi yardımlar yapmak; veya yardım yapılması için yurt dışından veya yurt içinden yardım toplamak, aracı olmak.
  • Tahsilin her derecesindeki ihtiyacı karşılamak için; okul, yurt, öğrenci merkezi, kütüphane ve kurs binaları, dershaneler inşa ve tesis etmek ve bunları idare etmek; Her derecedeki eğitim müessesesinde tahsil, ihtisas, doktora ve ilmi kariyer çalışması yapan; yurt dışına yüksek tahsil (lisans) ve lisansüstü eğitim ve lisan öğrenmek veya görgü ve bilgisini artırmak veya ilmi, fikri ve sanatla ilgili faaliyetlerde bulunmak için veya benzeri sebeplerle giden öğrencilere, her türlü nakdi ve ayni yardımlar yapmak, karşılıklı veya karşılıksız burs vermek; bu kabil öğrencilerin iskan, iaşe ve barınmalarına yardımcı olmaktır.
  • Amacına uygun yurt dışı veya yurt içindeki Vakıflarla, Vakıflar Genel Müdürlüğünün izni alınmak kaydı ile işbirliği yapmak; Amacını yerine getirmek için ticari işletmeler kurmak ve bu şirketlerin gelirini Vakfın amacına uygun olarak kullanmak; Yurt içinden yurt dışına; Yurt dışından yurt içine para havalesi yapmak; Yurt içinde ve yurt dışında Vakıflar Genel Müdürlüğünün izni alınmak kaydı ile şube ve temsilcilikler açmak; Kanuni izinler alındıktan sonra yurt içinden yurt dışına, yurt dışından yurt içine yardım eşyaları transfer etmek.
  • Gerekli izinler alınarak, Yurt içinde ve Yurt dışında faaliyet gösteren Türkmen Vakıf, Dernek ve kuruluşlarına maddi ve manevi destekte bulunmak, aynı amaçlara hizmet eden, Vakıf, Dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, Yurt dışında Vakıf amaçlarına hizmet eden tesisler kurmak, bu amaçla ilgili menkul ve gayri menkuller satın almak. Gerekli izinler alındıktan sonra Şube, Temsilcilik ve İrtibat Büroları açmak, Yurt içinden Yurt dışına, Yurt dışından Yurt içine para ve aynı eşya transferi yapmak, Yurt içinde ve Yurt dışında, Vakıf amaçlarına hizmet eden yardım kampanyaları düzenlemektir.


Duyurular

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ ve KÜLTÜR VAKFI

Ahmet Mithat Efendi Sokak No:46/11 Çankaya / Ankara -TÜRKİYE

Telefon: (00 90 312) 442 40 65- 64 -63

email:iraqiturkman@iraqiturkman.org.tr

TİKV Kerkük Bürosu: kerkuk@iraqiturkman.org.tr

TİKV Erbil Bürosu: erbil@iraqiturkman.org.tr